Batterie Arten

Rundzellen ANSI IEC sonstige    
Minizelle AAAA LR61, R61   E96  
Microzelle AAA LR03, R03 AM4 E92  
Ladyzelle N LR1   E90  
Halb-Mignonzelle 1/2 AA        
Mignonzelle AA LR06, R06 AM3    
Babyzelle C LR14, R14 AM2 E93 C
Monozelle D LR20, R20 AM1   D
Stabbatterie (2 Zellen) Duplex 2LR10, 2R10      

 

Flachzellen ANSI IEC sonstige    
Flachbatterie (3 Zellen) J 3LR12 Flach 1203  
Energieblock 1604D 6LR61      

 

Knopfzellen

             
AG0 G0   LR521   379 SR521W
AG1 G1 LR60 LR621 GP64A 364 SR621W
AG2 G2 LR59 LR726 GP96A 396 SR726W
AG3 G3 LR41 LR41 GP92A 392 SR41W
AG4 G4 LR66 LR626 GP77A 377 SR626W
AG5 G5 LR48 LR754 GP93A 393 SR754W
AG6 G6 LR69 LR921 GP71A 371 SR920W
AG7 G7 LR57 LR926 GP95A 395 SR927W
AG8 G8 LR55 LR1120 GP91A 391 SR1120W
AG9 G9 LR45 LR936 GP94A 394 SR936W
AG10 G10 LR54 LR1130 GP89A 389 SR1130W
AG11 G11 LR58 LR721 GP62A 362 SR721W
AG12 G12 LR43 LR43 GP86A 386 SR43W
AG13 G13 LR44 LR44 GP76A 357 SR44W

 

PR: Zink Luft Batterie
LR: Alkaline Batterie
SR: Silberoxid Batterie
CR: Lithium Batterie
Bauform: Durchmesser / Höhe